Doelstellingen van het Verdrag van Maastricht, ondertekenaars en impact op de economiede Verdrag van Maastricht of verdrag van de Europese Unie Het is een van de belangrijkste overeenkomsten die zijn gesloten binnen de organisatie van deze unie van landen. Deze overeenkomst werd ondertekend op 7 februari 1992 en begon te worden toegepast vanaf november van het volgende jaar.

Het hoofddoel van dit verdrag, dat als een van de pijlers van deze organisatie wordt beschouwd, was om via een reeks overeenkomsten een veel nauwere unie tot stand te brengen tussen de landen die deel uitmaken van het Europese continent om doelstellingen te bereiken gemeenschappelijk voor de meeste landen en burgers.

Daarom betekende deze overeenkomst een nieuwe fase in de politieke processen van de Europese Unie, omdat met deze overeenkomst werd getracht beslissingen te nemen die zo open en dicht bij de gewone burger lagen, binnen de mogelijkheden en wettelijke grenzen.

Dit verdrag is gebaseerd op waarden van respect voor de menselijke waardigheid, democratie, gelijkheid, vrijheid en de rechtsstaat; binnen deze categorie vallen de rechten van alle burgers, met name die van degenen die behoren tot gemarginaliseerde minderheden.

Een andere doelstelling die in dit verdrag werd vastgelegd, was het streven naar algemene vrede; het wil ook de waarden, de bescherming en het welzijn van de mensen bevorderen, met respect voor de cultuur en neigingen van elk van hen.

Deze overeenkomst staat ook het vrije verkeer toe van mensen van Europese nationaliteit binnen het continent; Deze circulatie moet echter worden gereguleerd door passende maatregelen om chaos en criminaliteit tussen de landen die behoren tot de U.E. te voorkomen..

Daarnaast voorziet het Verdrag van Maastricht in het nodige beleid ter versterking van de interne markt, die streeft naar de groei van een evenwichtige economie en naar een evenwicht in de prijzen. De Europese Unie heeft bepaald dat een concurrerende markt moet worden opgezet die de werkgelegenheid en sociale vooruitgang bevordert.

index

 • 1 Wat is het Verdrag van Maastricht??
  • 1.1 Bevoegdheden vastgelegd in het verdrag
 • 2 doelstellingen
  • 2.1 Doel van de Europese Gemeenschap
  • 2.2 Doel van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)
  • 2.3. Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ)
 • 3 ondertekenaars
 • 4 Incidentie in de economie
  • 4.1 Beperkte actie
 • 5 Referenties

Wat is het Verdrag van Maastricht??

Het Verdrag van Maastricht bestaat uit een overeenkomst waarin de eerder vastgestelde Europese verdragen zijn gewijzigd met het oog op de oprichting van een Europese Unie op basis van drie fundamentele grondslagen.

Deze bases zijn de Europese gemeenschappen, samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ) en het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB).

Met deze wijzigingen werd de uitbreiding van de Europese Unie uitgebreid. Eveneens, dankzij het Verdrag van Amsterdam (dat later werd uitgevoerd), werd gestreefd naar een efficiënte en democratische werking van de verlenging die in het vorige verdrag was voorgesteld.

Het Verdrag van de Europese Unie moest worden onderworpen aan drie herzieningen voordat het laatste postulaat werd bereikt; deze herzieningen staan ​​bekend als het Verdrag van Amsterdam, het Verdrag van Nice en het Verdrag van Lissabon, waarbij het laatste het definitieve amendement is.

Rekening houdend met het Verdrag van Lissabon kan worden vastgesteld dat het akkoord van Maastricht heeft getracht de hoofddoelstellingen van de Europese Unie en de oorsprong en de waarden daarvan in herinnering te roepen..

Daarnaast richt deze overeenkomst zich op de essentiële elementen van de organisatie, zoals de verdieping van de integrale aard en solidariteit die moet worden gehandhaafd tussen de verschillende Europese staten..

Evenzo herinnert dit verdrag aan het belang van respect voor de rechten van burgers en culturele diversiteit; deze concepten worden strikt beschouwd als het democratische karakter.

Competenties die zijn vastgelegd in het verdrag

In deze overeenkomst van de Europese Unie werd een reeks van bevoegdheden vastgesteld, die zijn samengesteld uit drie fundamentele pijlers, zoals in voorgaande paragrafen is vastgesteld. Dit zijn: de Europese gemeenschap, het GBVB en het JBZ.

Om orde te handhaven binnen deze drie hoofdbases, was intergouvernementele samenwerking noodzakelijk; dit werd bereikt door de deelname van de gemeenschappelijke instellingen en enkele elementen die verband houden met de supranationale werkingssfeer.

Met andere woorden, het vereiste de deelname van de Europese Commissie en het Europees Parlement.

doelstellingen

Elke grondslag van het Verdrag van Maastricht heeft een reeks doelstellingen waaraan moet worden voldaan, namelijk het volgende:

Doel van de Europese Gemeenschap

De Europese Gemeenschap had tot doel de goede werking van de markt te waarborgen en te zorgen voor een evenwichtige, draaglijke en harmonieuze ontwikkeling van de verschillende activiteiten van de economische sector. Het moet ook zorgen voor een hoog niveau van werkgelegenheid en gelijke kansen op werk voor mannen en vrouwen.

Deze doelstellingen zijn vastgelegd in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (TCE); werden vastgesteld in artikelen 3, 4 en 5 van voornoemde overeenkomst.

Doel van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)

Krachtens het verdrag moet de Europese Unie een buitenlands en veiligheidsbeleid voeren dat gebaseerd is op een intergouvernementele methode; op deze manier zijn de staten die deel uitmaken van de organisatie verplicht om de gevestigde parameters te ondersteunen, geleid door solidariteit, loyaliteit en gemeenschappelijke waarden.

Op dezelfde manier trachtte deze pijler de internationale samenwerking te bevorderen en koesterde zij ook de belangstelling voor de eerbiediging van de mensenrechten en de consolidering van de democratie..

Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ)

Een van de doelstellingen van het Verdrag van Maastricht was de uitwerking van een gemeenschappelijke actie op het gebied van justitie en binnenlandse zaken.

Dit heeft tot doel de burgers een hoge prestatie te bieden op het gebied van bescherming in een ruimte die bestaat uit veiligheid, vrijheid en rechtvaardigheid.

De implicaties van het bovenstaande zijn dat de U.E. Hij moest een reeks overschrijdingsregels aan de buitengrenzen uitvoeren en de controles versterken. Nadruk werd ook gelegd op de strijd tegen het terrorisme, de drugshandel en de misdaad, het doel was om illegale immigratie uit te bannen en een gemeenschappelijk asielbeleid werd geïmplementeerd.

ondertekenaars

De Europese Unie bestaat uit een reeks landen die worden vertegenwoordigd door hun respectieve regeringen, die de plicht hebben om te luisteren naar de verschillende voorstellen die het gemeenschappelijk voordeel van de staten en hun burgers nastreven..

In het jaar 1992 waren er niet zo veel lidstaten van de Europese Unie; daarom werd alleen het verdrag ondertekend door enkele van de belangrijkste vertegenwoordigers die deel uitmaken van deze organisatie op dit moment. De ondertekenaars van het Verdrag van Maastricht waren de volgende:

-De koning van de Belgen.

-De koningin van Denemarken.

-De president van de Bondsrepubliek Duitsland.

-De president van Ierland.

-De president van de Helleense Republiek.

-De koning van Spanje.

-De president van de Franse Republiek.

-De president van de Italiaanse Republiek.

-De groothertog van Luxemburg.

-De koningin van Nederland.

-De president van de Portugese Republiek.

-Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Als gevolg hiervan waren de landen die het verdrag ondertekenden België, Ierland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Spanje, Griekenland, Italië, Nederland, Luxemburg, Portugal en het Verenigd Koninkrijk..

In 1995 werden andere landen zoals Finland, Oostenrijk, Zweden, Cyprus, Slovenië, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Estland, Litouwen, Malta, Polen en Letland opgenomen..

Vervolgens ondertekenden Roemenië en Bulgarije in 2007; Tot slot werd Kroatië in 2013 aan het Verdrag van de Europese Unie gehecht.

Incidentie in de economie

Een van de belangrijkste benaderingen van de Europese Unie, die in het Verdrag van Maastricht aan de orde was, was de totstandbrenging van gemeenschappelijke grondslagen om bij te dragen tot de economische ontwikkeling.

Daarom was het opnemen van collectieve solidariteit essentieel om de noodzakelijke acties uit te voeren die het algemeen welzijn ten goede zouden komen.

Ondanks het streven van de Europese Unie om banen te scheppen en bij te dragen aan de economische groei van de naties, werd het Europese panorama na de ondertekening van het verdrag in 1992 overschaduwd door een reeks crises die de positieve impulsen van de U hielden . E.

In de daaropvolgende decennia steeg de werkloosheid bijvoorbeeld enorm, wat betekende dat regeringen zich moesten toeleggen op het oplossen van hun eigen nationale crisis, waarbij ze de solidariteit en de collectieve constructie die in het verdrag werd vereist, naast zich neerleggen..

Bovendien ontstonden er vreselijke monetaire spanningen, wat resulteerde in de oprichting van het Europees Monetair Stelsel en de opkomst van de U. E. M. (Economische en Monetaire Unie)..

Beperkte actie

Ten slotte was de Europese Unie volgens sommige deskundigen niet in staat om de problemen in verband met de invoering van buitenlands beleid en veiligheid op te lossen..

Dit kan met name worden geïllustreerd met het geval van de crisis in Joegoslavië, die de toegang tot de oorlog tot het Europese continent heeft vergemakkelijkt en de decennia van vrede heeft beëindigd.

Desondanks kunnen we het belang van dit verdrag in de Europese Gemeenschap niet ontkennen, omdat het de opening tussen de verschillende landen die deel uitmaken van het oude continent mogelijk maakt..

Evenzo heeft het de economische onderhandelingen van de staten en de overdracht van burgers van Europese nationaliteit binnen het gebied vergemakkelijkt, waardoor ze meer kansen kregen.

referenties

 1. (S.A.) (2010) "Verdrag betreffende de Europese Unie". Opgehaald op 17 maart 2019 vanuit EU Europe: europa.eu
 2. (S.A.) (2010) "Geconsolideerde versie van het Verdrag van de Europese Unie". Opgehaald op 17 maart 2019 uit het Publicatieblad van de Europese Unie: boe.es
 3. (S.A.) (2019) "De verdragen van Maastricht en Amsterdam". Opgehaald op 17 maart 2019 door het Europees Parlement: europarl.europa.eu
 4. Canalejo, L. (s.f.) "De herziening van het Verdrag van Maastricht. Intergouvernementele Conferentie van Amsterdam ". Opgehaald op 17 maart 2019 via Dialnetl: dialnet.com
 5. Fonseca, F. (s.f.) "The European Union: Genesis of Maastricht". Opgehaald op 17 maart 2019 via Dialnet: dialnet.com
 6. Orts, P. (2017) "Het Verdrag van Maastricht wordt 25 jaar oud". Opgehaald op 17 maart 2019 van BBVA: bbva.com