Theorieën van motivatie volgens de verschillende scholen voor psychologiede theorieën over motivatie Ze zijn aanwezig sinds het begin van de psychologie en zijn het voorwerp geweest van studie van verschillende auteurs en paradigma's van deze wetenschap.

Het woord motivatie komt etymologisch van "mobiel", wat betekent wat het individu mobiliseert om te handelen. Dat wil zeggen, motivatie activeert, stuurt en draagt ​​bij aan het onderhoud van ons gedrag.

Motivatie is op zichzelf een hypothetische constructie. Dat wil zeggen, het is een variabele die op zichzelf niet te vatten is. Het is een gevolgtrekking die we opbouwen uit de observatie van specifiek gedrag en / of gebeurtenissen die voorafgaan aan of consistent zijn met een bepaald gedrag.

Vanuit het oogpunt van de psychologie is het erg belangrijk om te beantwoorden wat de motivatie is en wat de werkingsmechanismen zijn, omdat we op deze manier weten waarom het gedrag plaatsvindt en de onderliggende processen kunnen identificeren die beginnen het gedrag en houd het.

Gedurende de hele post zullen we verschillende soorten motivatie en andere gerelateerde concepten kennen. Hoewel het in de eerste plaats belangrijk is om te benadrukken dat de primaire motivatie beantwoordt aan een biologische basis en dit werkt ook als de basis van de secundaire motivatie die reageert op psychologische mechanismen.. 

De eerste wetenschappelijke benaderingen van de studie van motivatie zijn nauw verbonden met het concept van instinct dat nauw verwant is aan de theorie van Darwin.

William McDougall verklaarde dat, zonder instincten, de mens niet meer dan een inerte massa zou zijn. Hij wees er ook op dat instinct bestaat uit drie componenten: cognitief, affectief en verbindend.

Theorieën over motivatie in de psychologie

Vervolgens zullen we de verschillende theorieën over motivatie in de psychologie zien, die elk in hun paradigma zijn omkaderd.

behaviorisme

Deze benadering van psychologie werd geboren in de handen van Watson binnen de academische psychologie. Het doel van gedragspsychologie is om gedrag te verklaren door middel van gedragsaspecten die meetbaar en meetbaar zijn.

Binnen het behaviorisme zijn er verschillende takken, zoals neo-behaviorisme (methodologisch) en radicaal.

In wat verwijst naar de studie van motivatie, nam neobehaviorisme het concept van momentum aan en Clark L. Hull promootte de ontwikkeling van een systematisch model waarin hij sprak over verschillende termen:

 • Reactiepotentieel: neiging tot reactie in de aanwezigheid van een stimulus.
 • Kracht van gewoonte: intensiteit van de gewoonte die in het lichaam wordt gevormd naarmate het leren vordert.
 • impuls: staat van nood van het organisme. Dit betekent dat een verzadigd organisme niet op dezelfde manier zal handelen als een achtergesteld organisme.

Uit deze concepten en hoe ze op wiskundige wijze kunnen interacteren, toonden de resultaten van het onderzoek van Hull aan dat het essentieel was om een ​​motiverend element toe te voegen.

Radicaal behaviorisme, door Skinner, sprak over operante conditionering. Dit paradigma stelt dat situaties waarin een reactie wordt gevolgd door consequenties, dit antwoord wordt geassocieerd met de gevolgen.

Op dit punt moeten we praten over de extrinsieke motivatie die optreedt wanneer we een voordeel verwachten bij het uitvoeren van een actie. In dit geval kunnen we de mensen noemen die werken met incentives, dat wil zeggen dat u meer verdient als u meer klanten krijgt, bijvoorbeeld.

Cognitieve psychologie

Het werd geboren als een voortzetting van het neo-behaviorisme, ook wel bekend als methodologisch behaviorisme. Deze benadering van de psychologie, neemt als een object van studie het geweten of de menselijke geest.

Wat de motivatiebenadering betreft, waren het voornaamste doel van studie intentioneel gedrag gericht op het bereiken van doelen. De meeste studies met betrekking tot motivatie vonden plaats vanaf de jaren 80, vooral in de jaren '90.

Een van de sleutelbegrippen van de cognitieve psychologie, gerelateerd aan motivatie en emotie, is 'beoordeling', die meestal wordt vertaald door rating.

In het algemeen gesproken, omdat elke auteur een andere benadering van de beoordeling hanteert, verwijst dit naar het constante evaluatieproces dat de mens maakt van de veranderingen die zich in de omgeving voordoen. Het heeft verschillende beoordelingen die de volgende zijn:

 • Motivatiebeoordeling: evaluatie van een object op basis van zijn relevantie en zijn congruentie in het bereiken van persoonlijke doelen.
 • Affectieve beoordeling: door automatisch te evalueren of een gebeurtenis voordelig, schadelijk of neutraal is.
 • Cognitieve beoordeling: wanneer we bewust iets evalueren op basis van de vaardigheid, de coping-middelen, de sociale regels, enz..

Over het algemeen was de bijdrage van de cognitieve psychologie aan motivatie en motivatieprocessen gevarieerd en meervoudig. In feite heeft deze pluraliteit grote moeite gedaan om het onderwerp van motivatie en de toepassingen ervan te kunnen blijven behandelen en bestuderen.

Onder wetenschappers is motivatie een focus van studie die grote meningsverschillen veroorzaakt. Ondanks dit feit zijn er een aantal punten waarop ze wel afspraken maken:

 • De concepten met betrekking tot motivatie hebben een hoge mentalistische inhoud. Sommigen van hen zijn verwachtingen, oorzakelijke attributies, doelen ... Allemaal verwijzen ze naar anticipatie.
 • Interesse in het sturen van de studie van bewuste motivatie, dat wat gekoppeld is aan vrijwillig en opzettelijk gedrag, met een eerder vastgesteld doel.

Op deze manier wordt begrepen dat menselijk gedrag gerelateerd is aan een met voorbedachten rade en bewust doel.

Garrido (2000) stelt het bestaan ​​voor van drie dimensies die ons in staat stellen om te differentiëren hoe, doorheen de geschiedenis van de psychologie, de motivatie is begrepen. Ze zijn:

 "Vrije kans versus determinisme".

"Anticiperen op doelen versus mechanicisme".

 "De mens als een zelfregulerend systeem versus de machineman".

Vanuit de cognitieve psychologie neemt de houding aan van de motivatie die kenmerkend is voor de vrije wil, het anticiperen op doelen en de zelfregulering van de mens.

Ten eerste wordt aangenomen dat menselijk gedrag niet wordt bepaald door interne factoren of door externe factoren, zoals radicaal behaviorisme. Cognitieve psychologie bepaalt dat het het resultaat is van wilskracht, van de persoonlijke beslissing van het individu. Op deze manier zijn mensen agenten en verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

Ten tweede, wederom in tegenstelling tot behaviorisme, reageert de mens niet op een mechanische manier op de stimuli, maar hij heeft het vermogen om te anticiperen op de doelen en dus om daarop te reageren..

Op de derde en laatste plaats beschouwt de cognitieve psychologie dat de mens een systeem is met zelfregulerend vermogen op basis van de mechanismen van feedback en proactiviteit.

De eerste, de retroactie, maakt het mogelijk om een ​​ongebalanceerde toestand te vergelijken met een gewenste toestand om de systemen die gedrag beïnvloeden te activeren of te remmen.

Het mechanisme van proactie maakt het mogelijk om de cognitieve anticipatie van een gewenste toestand te vergelijken met de huidige en zo zullen bepaalde gedragingen worden uitgevoerd om de gewenste doelen te bereiken.  

Tijdens de jaren negentig begon een reeks minitheorieën over motivatie naar voren te komen. Deze overvloed heeft bijgedragen tot een grotere rijkdom aan studies en meer over de motivatie, maar heeft ook een gedesintegreerde opvatting van de psychologie van de motivatie bevorderd die de uitwerking van een unieke theorie heeft bemoeilijkt..

Op deze manier heeft Reeve (1994) bijgedragen aan de theorieën van intrinsieke motivatie die opkomen in tegenstelling tot de extrinsieke motivatie waarover Skinner sprak. De intrinsieke motivatie verwijst naar dat we een bepaalde actie uitvoeren voor de loutere tevredenheid die we voelen wanneer we het uitvoeren, bijvoorbeeld als we wat hobby beoefenen.

De theoretici van deze motivatieoriëntatie, leggen uit dat individuen bepaalde gedragingen ontwikkelen wanneer de versterkingsstimuli minimaal zijn of niet bestaan. Op deze manier stellen ze het bestaan ​​voor van een reeks psychologische behoeften die verantwoordelijk zijn voor het initiëren en handhaven van bepaalde gedragingen die 'intrinsiek gemotiveerd' worden genoemd.

Psychoanalytische en humanistische benaderingen

Vanuit deze benaderingen spraken we over zelfrealisatie, het ontwikkelingsproces waarin het de verdediging, wreedheid en verlegenheid van afhankelijkheid van de jeugd achterlaat en autonome zelfregulering, realistische beoordelingen, mededogen naar anderen benadert. en de waarde om te creëren en te verkennen.

Dit proces van cultivatie en persoonlijke groei stelt de mens in staat om een ​​gezonde groei te benaderen op basis van autonomie en openheid, ook wel beleving genoemd.

Binnen de humanistische kant van de psychologie stelde Abraham Maslow het bestaan ​​voor van een cluster van behoeften die met elkaar samenhangen en die alle andere behoeften regeren en organiseren. Ze zijn georganiseerd binnen een hiërarchie die vijf clusters presenteert die zijn geclassificeerd van tekortkoming tot persoonlijke groei en die bekend staat als de Maslow-piramide (1943).

Er zijn een aantal uitspraken die ons helpen de theorie van Maslow te begrijpen:

 1. De behoeften worden binnen de hiërarchie zelf geregeld, afhankelijk van de kracht of kracht waarmee ze worden uitgevoerd.
 2. Hoe lager de behoefte zich in de hiërarchie bevindt, hoe eerder deze zal verschijnen in de ontwikkeling van de mens.
 3. Op deze manier wordt voldaan aan de behoeften die in de hiërarchie verschijnen, van de laagste tot de hoogste.

Alle noden die worden weerspiegeld, zijn psychologisch, behalve het eerste niveau van de hiërarchie, het laagste van allemaal en dat spreekt van fysiologische behoeften.

Binnen de psychologische behoeften vinden we twee groepen: die van deficiëntie en die van groei. Tekortkomingen zijn psychologische stoornissen en de behoefte aan veiligheid, verbondenheid en achting. Ze zijn net zo nodig voor ons als een vitaminesupplement. We hebben ze nodig voor onze ontwikkeling.

Wat betreft de behoeften van groei, ze zijn gerelateerd aan zelfrealisatie, ze komen naar de oppervlakte en geven de rusteloze en ontevreden persoon terug.

De piramide van Maslow

Vervolgens zullen we alle vijf lagen zien die deel uitmaken van de hiërarchie van de Maslow-piramide. De volgorde die we zullen volgen is van de inferieure tot de superieure.

Fysiologische behoeften

Ze zijn organisch en essentieel om te overleven. Ze zijn de meest elementaire omdat tot ze niet kunnen worden bereikt, het onmogelijk zal zijn om die van hogere lagen te bereiken. Voorbeelden van deze behoeften zijn eten, slapen, ademhalen, seks, onderdak ...

Beveiligingsbehoeften

Ze houden verband met persoonlijke veiligheid, orde, stabiliteit die kan worden bereikt door inkomen en middelen, gezondheid, enz..

Verbindingsbehoeften

Deze zijn logisch als de onmiddellijk lagere tevreden zijn. In deze categorie vinden we liefde, genegenheid, behorende tot een sociale groep; ze zijn allemaal gericht op het bestrijden van de gevoelens die voortkomen uit eenzaamheid.

Deze behoeften zijn echt aanwezig en diep geworteld in de maatschappij, wanneer mensen besluiten te trouwen, een gezin vormen, deel nemen aan de gemeenschap, lid zijn van een club ... Kortom, ze zijn gerelateerd aan het leven in de maatschappij..

Herkenningsbehoeften

Wanneer het individu elkaar ontmoet en de rest van de vorige lagen verkrijgt, verschijnen dit soort behoeften, die gevoel van eigenwaarde, herkenning, verwezenlijking van prestaties, respect voor anderen, enz..

Wanneer aan deze behoeften wordt voldaan, ervaart de persoon zichzelf als waardevol en zelfverzekerd. In het tegenovergestelde geval hebben mensen de neiging om gevoelens te ontwikkelen die verband houden met minderwaardigheid en zichzelf de waarde die ze echt hebben niet te geven.

Binnen deze categorie beschreef Maslow twee soorten herkenningsbehoeften. In de eerste plaats de lagere behoeften die spreken over respect voor anderen, de behoeften van status, erkenning, reputatie, waardigheid, glorie, enz. Hogere, bepaal het respect tegenover zichzelf, wanneer mensen gevoelens ontwikkelen zoals zelfvertrouwen, competentie, onafhankelijkheid en vrijheid.

Zelfrealisatie behoeften

Laatste stap van de piramide. Deze behoeften hebben, zoals ik al zei, betrekking op persoonlijke groei. Het zijn interne behoeften die gericht zijn op spirituele en morele ontwikkeling, het zoeken naar een missie in het leven, de hulp die op een belangeloze manier wordt gegeven aan anderen, etc..

referenties

 1. Reeve, J. (2003) Motivation and Emotion (3rd ed.) (V. Campos, trad.) Mexico: McGraw-Hill.
 2. Barberá, E. (1999). Conceptueel kader en onderzoek naar menselijke motivatie. Elektronisch tijdschrift over motivatie en emotie.
 3. Garrido, I. (2000) De motivatie: mechanismen van regulering van de actie. Elektronisch tijdschrift over motivatie en emotie.